Một số hình ảnh kỉ niệm về học sinh đạt visa của Panda OSC

Một số hình ảnh kỉ niệm về học sinh đạt visa của Panda OSC
Thứ sáu, 06.05.2016 08:40

HÌNH ẢNH KỶ NIỆM MỘT TRONG SỐ NHỮNG HỌC SINH NHẬN ĐƯỢC VISA KHI LÀM VIỆC VỚI PANDA OSC

  

  

 

  

  

 

 

   

Bình luận